Oktober 2021 – [Onderzoek – MKE2]

Oktober – tijd


31 oktober 2021 – Herziening nav begeleidingsgesprek

Naar aanleiding van het begeleidingsgesprek met mijn extern begeleider Jeroen Onstenk heb mij onderzoeksplan aangescherpt en hierop feedback ontvangen. Op 18 november zal ik dit met Jeroen Onstenk bespreken. Hierna bijstellen om daarna op 25 november de intern begeleider Tobias Frensen te spreken.

 


29 oktober 2021- peergesprek over logboek en methodiek (begeleidingsgesprek)

Beschreven op deze pagina.

Reflectie en wijzigingen door het gesprek:

De eerste zin heb ik na afloop vervangen en het mailadres persoonlijker gemaakt.

Binnen het onderzoek gaf Mitzy een aantal belangrijke punten aan die ik in de leeswijzer dien te verwerken en als ankerpunten (via html) te verwijzen. Om te voorkomen dat het begeleidingsverslag een lange rits aan tekst wordt, kan er in het begeleidingsverslag ook in subkoppen (peerfeedback, begeleidingsverslag extern, enz) gewerkt worden. Dit dien ik te beslissen als het niet meer navolgbaar is. 


26 oktober 2021 – bezoek aan nagesprek nav foto (interventie)

Om zicht te krijgen op de interventie heb ik een nagesprek bezocht en dit opgenomen. Ook heb ik na afloop met de praktijkbegeleider en student gesprek in een open interview en enkele vragen en problemen vanuit de onderzoeksvraag voorgelegd.

Transscriptie: nagesprek begeleider Kim LU2 kaal

Reflectie nav het gesprek:

Na het gesprek met Marijke Bouwhuis was ik ervan overtuigd op een speelde wijze de methodiek vorm te geven (mogelijke schetsen hieronder te vinden). Deze praktijkbegeleider gaf juist aan het geheel te beperken tot kernvragen. Ik ben hierdoor aan het nadenken geslagen over wat wenselijk is en hoe dit toe te passen. Ik wil deze wijziging in de interventie pas doorvoeren nadat ik meer gegevens binnen heb in de eerste fase van het onderzoek. Mede ook op basis van de feedback van de studenten in de focusgroep. Eventuele kleine aanpassingen kan ik met een oriëntatie wel met één student doen.  


19 oktober 2021 – Interview met Em Miller

Een interview met Em Miller (VTS USA) afgenomen over mijn onderzoek, methodiek en eventueel bekende toepassingen. Een verslag van dit interview is hier te vinden. Dit interview is niet opgenomen of getranscribeerd. Em Miller is in het onderzoek een extra expert.

Reflectie op dit gesprek:

De methodiek (VTS-vragen – of elementen ervan) gebruiken als teaching method werd als interessant genoemd. Ze verwees me ook door naar de coachingsvragen die gebruikt worden om VTS’ers te coachen. Ik vind het woord ‘moment’ mede vanuit de ervaring van dit gesprek goed gekozen en passend. Ook in relatie tot het interview met Marijke Bouwhuis. De eerste vraag bij het gesprek: ‘Herinner je je dit moment?’ lijkt daarmee een goed onderbouwde vraag. De vraag gaat namelijk niet uit van de foto als enkele moment, maar ook alles eromheen telt mee door te kiezen voor het woord ‘moment’. Em Miller noemde het interessant als ‘teaching method’ en moest ook denken aan hoe zei als strandwacht ook door middel foto’s werd getraind om gevaren in te schatten. Wel zei ze dat het nog nooit op deze wijze was gebruikt. De training als strandwacht kende geen relatie met VTS, maar de training zoals doctoren die krijgen om operaties in te schatten kent deze relatie wel. De doctoren worden eerst getraind in VTS door te kijken naar kunstobjecten en daarna, als het kritische denken is aangewakkerd, wordt dit ook toegepast op situatie zoals die bij operaties voorkomen. Na het lezen van de literatuur over VTS binnen de op te leiden chirurgen bleek dat dit voor mijn onderzoek te ver binnen de mogelijkheden en context afstaan.

 


16 oktober 2021 – beeldoverzicht van onderzoek doen (proces).

In navolging van de Artistic Research Day (16 oktober 2021) waarin bovenstaande afbeelding door een student werd gedeeld leek het mij voor mijn verslaglegging interessant om het onderzoek beeldend te tonen en het niet lineaire proces, maar toch geordende proces beeldend weer te geven.

   

 


16 oktober 2021 – 12.45-13.15 – Experttalk

Gesprekspartner: Pedro Bennaton  (research days)

Context: Image theatre, interventie, Boal, Foto, methode, context scheppen van de praktijk

Nadat twee eerder aangeraden experts er niet waren kwam ik terecht bij Pedro Bennaton in Spanje (digitaal, weliswaar). Wat cadeautje was dat. Pedro is onderzoeker en heeft ervaring als theatermaker en docent. Hij kende hiermee de context

Pedro stelt aan het begin van het gesprek vragen om de context van het onderzoek helder te krijgen.

Pedro haalde aan om ook vanuit image theater van Boal het onderzoek te benaderen. Waarbij de student eventueel de foto opnieuw neemt maar nu met gewenst gedrag in een pose. Op deze wijze kan de foto worden geïntervenieerd. Daarnaast besprak Pedro de waarde om het moment voor de foto en na de foto (verleden (past-tense) en gewenst resultaat (future-tense)) te bespreken. Zo ontstaat een projectie van toekomstig gewenst handelen.

Over de dubbele laag in het onderzoek, dat het zowel een interventie als methode is, gaf Pedro aan dan onderzoek veelal een interventie is. Onzichtbaar zijn lukt namelijk niet. Daarmee stelde hij me gerust hierover, maar hij gaf wel aan, overeenkomstig met Jeroen Onstenk, dit duidelijk te beschrijven.

Reflectie op het gesprek:

Het verkrijgen van context, zoals Pedro dat aan het begin van ons gesprek doet, is van belang om als onderzoeker mee te nemen wanneer de foto’s besproken worden als herinnering door de studenten. Het is dus aan mij om in de eerste vraag en in het gesprek dit mee te laten nemen. Daarmee kan beter vergelijken. Maar ook de potentiële rijke taal die eraan gegeven wordt kan er invloed op hebben (evenals de ervaring van de praktijkbegeleider (Onstenk, persoonlijke communicatie, 14 oktober 2021).

De benadering vanuit image theatre brengt een artistiek element het onderzoek in wanneer ik dit toepas. Dit kan voor drempelverhoging bij de student zorgen, maar ook voor embodyment. Het is interessant om de theorie van Boal er eens naast te leggen. Zo kan er binnen de foto geïntervenieerd worden.

Het bespreken van het gewenst en het vorige resultaat van het handelen, dus niet het moment in de foto wakkert het bewustzijn aan. Eventueel embodyment is een optie. Maar ik vind het boeiend om vanuit een kruis de potentiële interventie verder te ontwikkelen.

Ik moet, in overeenkomst met het gesprek met Jeroen Onstenk op 14 oktober, een wijze verzinnen om de ervaring van de praktijkbegeleider (na afloop om het onderzoek niet te beïnvloeden) en de student (na afloop om het onderzoek niet te beïnvloeden) vastleggen.


16 oktober 2021 – 12.00-12.30 – Experttalk

Gesprekspartner: Hans van Regenmortel – muziekpedagoog (research days)

Context: Methodiek, didactiek, dramavaardigheden in brede context, nieuwe codering, vaardigheden

Nadat ik aan Hans van Regenmortel over mijn onderzoek vertelde gaf hij aan dat de foto zorgt voor een gelijkwaardige aanpak, gelijkwaardig gesprek, tussen de student en de praktijkbegeleider. Hij noemde dat de verworven vaardigheden binnen drama (en andere kunsten, hij is zelf muziek pedagoog) breder inzetbaar zijn en dat de student dat daarmee ook kan inzetten op andere plekken. Hij zei dat het van belang is om de principes die principes breder te trekken.

Ook kwamen we er in het gesprek over te spreken dat de leerkracht zowel toeschouwer van het proces met en van de leerlingen tijdens de les is als toeschouwer op zijn eigen handelen en dat dit in het onderzoek naar voren kwam. Ondanks dat de kennis van de kwaliteit niet altijd aanwezig is bij de studenten (aankomend leerkrachten) kunnen ze deze tijdens een voorstelling of les wel degelijk herkennen. Dit herkennen komt volgens Hans voort uit de al aanwezige kennis over hoe we ons als mensen bewegen in tijd en ruimte en verhouden ten opzichte van begrippen als: contrast, herhaling, variatie en verwachtingspatronen. Binnen dit gegeven zou de student ook aan de hand van deze begrippen kunnen reflecteren op zijn handelen in relatie tot andere reeds bekende didactiek of pedagogiek. Vanuit deze parameters zou het gesprek dus ook kunnen worden gevoerd.

Reflectie:

Aansprekend was dat Hans de gelijkwaardigheid in het gesprek herkende.

Ook was het fijn dat Hans (overeenkomstig met het gesprek van 14 oktober 2021 met Jeroen Onstenk (extern begeleider)) aangaf dat de verworven vaardigheden binnen het geven ander onderwijs toepasbaar is. Dat daarmee de bewustwording van de competenties van belang is.

Het reflecteren aan de hand van de meer artistieke termen (contrast, herhaling, variatie en verwachtingspatronen) vind ik mooi en sterk al vraag ik mij af een student van jaar 1 en 2 en eventueel een praktijkbegeleider daar altijd voldoende ‘rijke taal’ (Onstenk, persoonlijke communicatie, 14 oktober 2021) aan weet te geven.


14 oktober 2021 – Jeroen Onstenk 

Ontmoeting met Jeroen Onstenk in verder oriëntatie op mijn onderzoek. Jeroen Onstenk wil de externe begeleider zijn.

[VERSLAG] Notities 14 oktober 2021

Begeleidingsnotities


8 oktober 2021 – even spelen

Naar aanleiding van een bericht op projectcampus om een folder te maken ging ik vouwen. Toen de vorm verscheen dacht ik dat het allicht een ingang kon bieden om de vragen visueel te bespreken, zoals Marijke Bouwhuis voorstelde in het interview op 7 oktober 2021. Dus wie weet…


7 oktober 2021 – interview Marijke Bouwhuis (auteur Leraar in Beeld).

Interview met Marijke Bouwhuis. De auteur van de Leraar in Beeld (Bouwhuis, 2020). Het interview duur 1 uur op 7 oktober van 16.00 tot 17.00.

Verwerking van interview is hier [LINK] te vinden.

Reflectie aan de hand van het interview: Een foto is een mooie aanleiding voor een gesprek (narratief) over het moment. Ook Bouwhuis geeft aan dat er allicht criteria moeten worden gesteld bij de foto. Deze criteria moeten zo zijn dat er een kwalitatief moment moet worden vastgelegd waarin de student uitblinkt. Hierop kunnen vragen gesteld worden als: ‘hoe heb je dit (bij de leerlingen) voor elkaar gekregen?’. De afsluitende vragen zijn belangrijk om bewustzijn te vergroten. Daar moet naar aanleiding van het interview nog naar gekeken worden. Verder is de wijze van het aanbieden van het gesprek (de leidraad) nog voorbij gekomen. Marijke stelde een meer visuele manier voor om een kijkwijzer/afvinklijst te voorkomen. Ik dacht hierdoor aan een ansichtkaart met beelden en vragen waar de foto in past (of een A4, met voor en achterkant). 


6 oktober 2021 – praktijkbijeenkomst Samen Opleiden, lezing en workshop

Lezing Chris Kroeze over Samen Opleiden gevolgd en vervolgcontact mee afgesproken.

 

Daarna een workshop aangeboden met een focusgroep (4 praktijkbegeleiders en 4 opleidingsdocenten van de pabo) op de beeldgesprekken en het onderzoek.

opname 6 oktober bijeenkomst samen opleiden


4 oktober 2021

Bijstelling van het theoretisch kader van de dramatische competenties gemaakt nav feedback van Anouk van Nunen (mede-auteur kennisbasis dans/drama).

Feedback Van Nunen op versie 2


1 oktober 2021

Voorbereiding op de les van 1 oktober 2021: Voorbereiding les 1-10-2021

PDF: _mke2-leergemeenschap_gespreksformat peergesprekken

Verwerkt tijdens en na de les: