Bron: Kolen – Impact op afstand

NAAM BRON: Impact op afstand

TYPE BRON: Boek (voor docenten HBO)

AUTEUR: Brigitte Kolen

APA: Kolen, B. (2020). Impact op afstand (1ste ed.). Coutinho.

CONTEXT: Aansturen van onderwijs op afstand (digitaal, maar ook gewoon op afstand), Transactional distance theory heeft er een relatie. (veel wordt ook over generatie Z gesproken, dat is voor de Deeltijd en Digi minder aan de hand)

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

Om informatie op afstand over te brengen kan er asynchroon en multimediaal gewerkt worden. Dat wil zeggen dat de student het lesmateriaal, dat divers kan zijn qua vorm (bijvoorbeeld: kennisclips, artikelen, podcast) in de voorbereiding of in verwerking, op een eigen moment kan gebruiken of maken (Kolen, 2020, pp. 47).

Bij het werken met kennisclip is het goed om in ogenschouw te nemen dat: deze tussen des zes en negen minuten duurt, maximaal drie onderwerpen worden behandeld, de voorkennis wordt geactiveerd, de structuur wordt aangekondigd en erop teruggegrepen wordt (Kolen, 2020, pp. 49).

Door met studenten op afstand in gesprek te gaan over leerdoelen en het waarom van het nut van de leerdoelen met betrekking tot de werkzaamheden als professional te bespreken is het voor de student makkelijker nieuw materiaal aan eigen ervaringen te koppelen. Dit bevordert het leren. (Kolen, 2020, pp. 39). à LEERDOELEN ALLICHT BESPREKEN VOOR HET VAK… OF IS DIT ROL SLB?

Studenten gebruiken altijd meerdere manieren om te leren: visueel, tekstueel, auditief en kinesthetisch. Binnen het afstandsonderwijs is het motiveren van studenten een uitdaging. Motivatie hangt samen met het type motivatie en de leeractiviteit. Er kan sprake zijn van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Wanneer een student intrinsiek gemotiveerd is zal deze opdrachten eerder maken en makkelijker toetsen halen. Bij extrinsiek gemotiveerde studenten is dit lastiger (Kolen, 2020, pp. 40-41). à IN PRINCIPE GEEN BETREKKING BIJ HET ONDERZOEK, WEL ALS HET LASTIG BLIJKT OM STUDENTEN TE MOTIVEREN (DAN UITDIEPEN) OF ALS UIT DE TRANSCRIPTIE EEN RELATIE BLIJKT.

 

Ten behoeve van de motivatie is het van belang dat de student een verwachting moet hebben bij de uit te voeren taak. De student kan zich weliswaar bekwaam voelen in een taak, maar als voor hen niet duidelijk wat het nut van de opdracht is dan is er geen motivatie om te taak te doen (Kolen, 2020, pp. 43) à COMPETENTIE, BEKWAAM

Om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren kunnen extrinsieke motivatoren als deadlines, verwachtingen en transparantie helpen. Zorg er daarnaast voor dat de studenten in beeld blijven en ze tijdens (online) bijeenkomsten het woord krijgen. à AANDACHT VOOR WIJZE VAN AANSTURING.

 

Wanneer er geluisterd op afstand (bijvoorbeeld bij een teamgesprek) vraagt dat meer. Het is belangrijk om dan LSd (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) toe te passen, omdat de non-verbale communicatie minder aanwezig is en zo misverstanden kunnen worden voorkomen (Kolen, 2020, pp. 87). à IN RELATIE TOT GEVOERDE TEAMSGESPREKKEN EN WAT ER IN DE TRANSSCRIPTIE TE LEZEN IS

 

IMPACT OP AFSTAND HEEFT EEN RELATIE MET TDT