Bron: Scheepers & Tobi – Onderzoeksmethoden

Scheepers, P., & Tobi, H. (2021). Onderzoeksmethoden (10de ed.). Boom Lemma.

 

 

 

 

Om uitspraken onderzoekbaar te maken dienen deze te zijn vertaald naar zintuigelijk observeerbare sociale verschijnselen. Hiermee wordt het empirisch (Scheepers & Tobi, 2021, p. 121)

‘Definiëren is het zo nauwkeurig mogelijk vastleggen van betekenis van een begrip door middel van een omschrijving.’ (Scheepers & Tobi, 2021, p. 121) à CITAAT INTRO BIJ DEFINITIES

 

Bij een omschrijving van een begrip dient er gelet te worden op:

  • (1) Het begrip zelf komt in de omschrijving niet voor, evenals synoniemen ervan.
  • (2) De gebruikte begrippen bij de omschrijving worden gedefinieerd wanneer daar aanleiding toe is.
  • (3) De omschrijving dient compleet te zijn en alles te omvatten wat er onder verstaan wordt.
  • (4) De omschrijving beschrijft ook wat er niet onder verstaan wordt.
  • (5) De omschrijving wijkt bij voorkeur niet af van reeds gangbare omschrijvingen.
  • (6) De omschrijving mag geen normatief stellen (Scheepers & Tobi, 2021, p. 122).

 

Er kan pas van causaliteit worden gesproken wanneer er aan drie voorwaarden is voldaan. Ten eerste dienste sprake te zijn van samenhang. Ten tweede moeten eventuele veranderingen in de afhankelijke variabele plaatsvinden na veranderingen in de onafhankelijke variabele. Tot slot dient er geen sprake te zijn van een schijnrelatie die bijvoorbeeld is ontstaan door verwarring (Scheepers & Tobi, 2021, p. 232).

Om validiteit aan te tonen is het van belang om te laten zien dat het vraagstuk ook daadwerkelijk met de bij de situatie passende meetbare instrumenten is onderzocht. Betrouwbaarheid daarentegen gaat om de vraag of dezelfde resultaten ook door een ander kunnen worden vastgesteld (Scheepers & Tobi, 2021, p. 286) à BETROUWBAARHEID CHECKEN DOOR EEN ANDER (VERGELIJKBAAR) OOK TE LATEN CODEREN

Wanneer je gebruik maakt van uiteenlopende wijzen om de gegevens te verzamelen kan er sprake zijn van convergente validiteit, ook wel methodetriangulatie genoemd (Scheepers & Tobi, 2021, p. 286). à TRIANGULATIE

 

Een vorm van methodetriangulatie is om hetzelfde verschijnsel met verschillende methodieken te onderzoeken (Scheepers & Tobi, 2021, p. 288). à IN HOEVERRE MOGELIJK VOOR MIJN INTERVENTIE

 

Een vorm van onderzoekstriangulatie is om met onderzoekers te overleggen over de systematiek en consistentie van de werkwijzen, hiermee wordt de inhoudsvaliditeit verbeterd. Er kan bijvoorbeeld worden overlegd over een topicslijst, observatieschema of waarnemingsinstrument (Scheepers & Tobi, 2021, p. 288). à MEENEMEN IN ENQUETEVOORBEREIDING EN DIEPTEINTERVIEWMETHODE.  ONDERZOEKSTRIANGULATIE ONTSTAAT ALS DOOR DE EXTERNE EN INTERNE BEGELEIDING EN EXPERTSTALKS

 

Bij een kwalitatief inhoudsanalyse werk je niet met een vooraf volledig uitgewerkt codeboek. Deze analyse heeft een open, interpreterend karakter waarbij de codes ontstaan in het analyseproces (Scheepers & Tobi, 2021, p. 333). à CODEREN VAN GESPREKKEN, CODEREN KAN ONSTAAN IN DIT PROCES, DAARNA WEL DE CODE BENOEMEN

 

Een kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat er binnen het onderzoeksmateriaal gezocht dient te worden aar relevante begrippen (Scheepers & Tobi, 2021, p. 334). à BENOEMEN VAN BEGRIPPENLIJST, AANVULLEN MET ONDERZOEKSTIANGULATIE