Januari 2022 – [Onderzoek – MKE2]

Januari – tijd


26 januari 2022 – Jolijn Zwart

Op 26 januari 2022 heb ik met Jolijn Zwart de begeleidingsinterventie besproken. Zij heeft de stukken beoordeeld die ik niet kon beoordelen, omdat de studenten deelnemen aan het onderzoek. Haar reactie en opmerkingen zijn tijdens het gesprek in de chat getypt door mij. Dit zal meegenomen worden in de analyse van fase 2.

[15:30] Brink, Sander van den

In hoeverre vond je dit waardevol? Ja vind ik waardevol. Ik heb het idee dat de reflectie normaal gesproken kort en bondig zijn en algemeen zijn. Het gaat niet vaak over de inhoud van de les. De feedback gaat dan meer over de chaos en leerkrachtvaardigheden. Wat ik heb gezien in de fotobespreking is dat er de tijd wordt genomen om de les te bespreken en het is fijn om te lezen dat de begeleider geen sturende vragen stel t over de foto. Ik lees dat de student de les een soort van herbeleefd en met een helikopterview kan terugkijken.

[15:31] Brink, Sander van den

De tekst klopt. niet altijd 100 procent.

[15:34] Brink, Sander van den

Zou het voor jou voldoende zijn als de eigen vaardigheid beschreven is in woorden? Ik zoek naar bewijs van de eigen vaardigheid. De foto, met daaraan een gekoppeld een verklaring, dan is het akkoord. Op de foto van één van de twee stonden alleen leerlingen en daarmee kon ik niets van de toepassing van de eigen vaardigheid. Als je de leeruitkomst wilt bewijzen, zonder filmmateriaal, dan is er in de foto zowel de leerkracht en leerling nodig in beeld met duiding.

[15:35] Brink, Sander van den

Jolijn zou een foto interessant vinden waarop handeling van de leerkracht te zien is.

[15:37] Brink, Sander van den

Zou je het zelf een handig instrument vinden? Ik weet niet of handig het juiste woord is. Maar het is een waardevolle manier voor een student om te reflecteren op zichzelf. En uit die reflectie kan ik als docent halen of iemand inzicht heeft in de stof of in de les.

[15:40] Brink, Sander van den

Wil je nog meer zeggen? Ik was in de uitgeschreven teksten wel benieuwd in hoeverre de voorgeschreven vragen echt voorbij kwamen.

[15:41] Brink, Sander van den

Allicht kun je gesprekskaarten bieden om het minder als lijst te laten voelen. Misschien meer als spel laten voelen.


22 januari 2022 – Ellen van der Aart (ARD)

Als leerkracht is er communicatie tussen jou en de ander. Volgens Ellen kunnen leraren reflecteren, daar twijfelt ze niet aan. Ze is vooral geïnteresseerd of we de juiste methoden gebroken. En noemt dat al deze methoden een mentaal proces zijn. Ze vraagt zich af hoe deze wijze de leerkrachten nieuwe woorden geven. Daarom onderzocht ze hoe het maken van kunst tot reflectie kan leiden.

Ze onderzocht hoe het maken van kunst inzicht kan geven in zichzelf.

Ze noemde in haar handelswijze om eerst te plannen vanuit de opzet van het onderzoek. Doordat Ellen zowel de dialoogpartner in haar gesprekken was als de onderzoeker, moest ze heel zuiver coderen (al moet dat allicht altijd (red.)).

Als je in een mentaal proces zit kun je alleen verworden wat je al weet, door kunst te maken wordt het reflecteren uitgesteld. Door door het kunstwerk te praten wordt het minder persoonlijk en kan met afstand worden gesproken.

Ellen van der Aart noemt haar data en uitkomsten. Dit is voor mij als onderzoeker ook nog interessant om te doen, dit zit gedeeltelijk in de datamap. Ellen noemt dat het praten met een ander relevant is om andere blikken te krijgen op de reflectie. Ze herhaalt het belang van het fysiek in gang zetten van de reflectie, omdat het anders verbaal blijft. Persoonlijk vind ik dit interessant, omdat ook mijn onderzoek dit verbale aspect in zich kent.


22 januari 2022 – Student Exchange (ARD)

Uit de studenten uitwisseling op de artistic reasearch day bleek dat ik mijn onderzoek helder kon uitleggen en dat ik de vragen van de studenten kon beantwoorden. De vragen waren vooral bekende vragen (waarom een foto?). Een student met pabo-achtergrond vroeg ook hoe de praktijkbegeleider de juiste vragen gaat stellen. Dit is uiteindelijk een onderdeel van het onderzoek, maar het is een terechte vraag. Omdat zij een actor zijn in het onderzoek.

Reflectie: ik kan inmiddels goed mijn onderzoek uitleggen en de vragen beantwoorden. Dit is hoopgevend voor de uiteindelijke verdediging. De kritische vraag hoop ik te kunnen beantwoorden na het onderzoek. 


17 januari 2022- focusgroep reflectie

Het werken met de focusgroep vond ik lastig. Het bleef soms stil en dan had ik het idee dat ik zelf ging invullen. Als ik het transscript (bijlage 16) bekijk dan valt het misschien nog mee, maar ik had er meer uit kunnen halen. De volgende keer moet ik langer de tijd voor de uitwisseling geven. En daarin meer de diepte zoeken. Ik zal de input moeten analyseren en gebruiken om te interventie aan te passen.

De respondenten gaven de volgende feedback op de bijeenkomst:

[17-1-2022 16:58] R4

Ik vond het waardevol, ook leuk om van andere te zien en horen wat zij dachten.

 

[17-1-2022 16:59] R3

Ik vond het waardevol om anderen te horen en in gesprek te gaan over de interventie.

 

[17-1-2022 17:02] R4

je voert open en op een prettige manier het gesprek. Je vult niet in en geeft ruimte. Voor mezelf zou ik nog meer informatie willen vergaren bijvoorbeeld over de didactiek spelvormen en spelideeën. Ik vind het wel prettig om bewuster om te gaan met de impact die mijn drama uiting heeft op de leerlingen/ op de gehele les. Teach- in- role


16 januari 2022 – voorbereiding focusgroep

Morgen, 17 januari 2022, heb ik een focusgroepbijeenkomst om terug te kijken op de interventie met de studenten en naar aanleiding daarvan eventueel aanpassingen te doen. Ik vind dit best wel spannend. Maar ik heb, mede met terugkoppeling van mijn extern begeleider, goede open vragen voorbereid waarmee ik de interventie eventueel kan aanpassen en input krijg op de werkwijze. Dan heb ik daarna twee weken de tijd om het aan te passen, om het geheel daarna te herhalen.

Feedback van de extern begeleider:

Voorbereiding:

Voorbereiding focusgroep

Nu ik dit zelf kritisch lees wil ik nog wel kijken of ik de ingedikte lijst aan de studenten kan voorleggen.


15 januari 2022- codering aangepast

Vandaag heb ik hard gewerkt om de deductieve codering samen te voegen en aan te passen, zoals aangeven in de feedback van de extern begeleider en omdat ik daar zelf ook zorgen over had. Ik heb dit uiteindelijk gedaan door in een aantal bestanden achter elkaar (versie 8 tot en met versie 10) steeds de overlap samen te voegen of te verwijderen en hierin in de bronnen de overeenstemming te maken. Hierdoor is de codering een samentrekking van intersubjectiviteit geworden waarbij nauwelijks een code op minder dan 3 bronnen is gebaseerd. Dit werk gaf me een zekerder gevoel. Ik heb vervolgens ook nog een codering met betrekking tot de beeldgesprekken toegevoegd (en wil door te doen kijken of dit werkt), dit geldt ook voor de toevoeging van het niveau van reflectie. Hieronder is de volgorde in aanpassing te vinden.

Versie 11 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen toevoeging beeldgesprek infomatie 14 1 21

Versie 10 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 14 1 21

Versie 9a deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 14 1 21

Versie 9 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 14 1 21

Versie 8b deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen verwijderingen ten behoeve van samenvoeging in rood aangeven 15-01-2022

Versie 8 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 07-01-2022


14 januari 2022 – datamap

Tijdens de werkdag heb ik mijn datamap herzien en feedback hierop gekregen (en aan anderen hun datamap gegeven). Ik heb nu als taak dit verder af te maken.

Reflectie: mijn persoonlijke datamap kan ik gebruiken om de diversiteit van bronnen aan te tonen en geeft aan dat ik voorlopig wel voldoende heb. Het aanvullen en afmaken heeft prioriteit voor 27 januari. 


13 januari 2022 – terechte zorgen codering en mijlpaal

Allereerst haal ik even diep adem. Ik heb een mijlpaal bereikt. Nagenoeg alle bronnen die ik tot nu verzameld heb hebben een plekje in mijn theoretische verkenning. Alleen  the tacit dimension (Polanyi & Sen, 2009) en The reflective practioner (Schön, 1984) moet ik nog uitwerken en toevoegen in dit geheel, maar deze zijn gelukkig nagenoeg helemaal gelezen.

Betreffende de feedback die ik heb gevraagd aan mijn extern begeleider op mijn codering was mijn zorg terecht. Ik kreeg de volgende feedback:

‘Hierbij wat feedback op de codelijst. Meest algemene punt: de lijst is zo veel te lang en dat is niet werkbaar. Zie wat opmerkingen in het file (zeker niet uitputtend, meer bij wijze van voorbeeld) en zie bijgevoegd feedbackdocumentje.

Ik hoop dat het lukt de lijst in te dikken/bij te stellen.

Succes.

Tot volgende week.’

Met een bijgevoegd document met de volgende feedback:

Doordat ik morgen een onderzoeksdag op de opleiding heb en van het weekend niet veel tijd hoop ik dat ik het ga redden. Aanstaande maandag kom ik tenslotte ook bijeen met de focusgroep. De overlap tussen meerdere fases uit mijn onderzoek wordt nu groter en hierdoor lopen er meer zaken tegelijk (naast het reguliere leven, alhoewel je zou kunnen stellen dat onderzoek doen geïnfiltreerd is mijn reguliere leven).

Om het schematisch voor mezelf te benoemen ten behoeve van overzicht:

  • Fase O – Afgerond, maar moet worden beschreven
  • Fase 1 – In de afronding en moet daarna worden beschreven
  • Theoretische verkenning – voor 85 procent klaar (er is altijd wat te doen).
  • Fase 2 – In de opstart
  • Fase 3 – start vrij snel na fase 2
  • Fase 4, 5 en 6 – nog niet gestart.

9 januari 2022 – zorgen codering

De begeleidingsgesprekken die ik binnen heb gekregen heb ik gecodeerd op vakdidactische, algemeen didactische en pedagogische uitspraken. Dit heb ik ook door middel van een membercheck bij één gesprek en een expertcheck bij een ander gesprek betrouwbaar gemaakt. Echter, ik merk in de literatuur meer diepgang en nuances binnen de vakdidactiek, algemene didactiek en pedagogiek en die heb ik vanuit de literatuur en intersubjectiviteit tussen willen duiden in een mogelijke deducatieve codering. Dit is een heel proces geweest om dit alles bij elkaar te krijgen (ik schrijf dit terwijl versie 8 klaar is) en ik merk dat het nog te groot is. Er zit nog een zekere overlap in. Deze wil ik er nog uit halen. En hierna wil ik door een pedagoog en vakdocent drama ernaar te laten kijken dit betrouwbaar maken. Hiermee hoop ik mijn zorgen om de hoeveelheid en complexiteit af te laten nemen.

Daarnaast heb ik 17 januari een bijeenkomst met mijn focusgroep en wil ik hen een getranscribeerd gesprek dat gecodeerd is voorleggen en op deze wijze een membercheck toepassen. Daarnaast wil ik hen vragen welke inzichten dit hen geeft of kan geven op deze wijze.


6 januari 2022 – extra terugkoppeling

Feedback gevraagd aan: Suzanne Klatten

Context: kritische blik op het geschrevene. Verse blik.

Omdat ik heel veel getypt heb aan het theoretisch kader en de aanleiding en inleiding wilde ik van een buitenstaande feedback hebben. Aan Suzanne Klatten (docent communicatie aan de HU, en tevens mij schoonzus) heb ik feedback gevraagd op de leesbaarheid tot nu toe. Op de af gaf ze aan:

Op de mail reageerde ze met de volgende vragen:

Hi,
hier in willekeurige volgorde de grootste vragen die nog bij me opkwamen. Hoop dat ik ze zodanig geformuleerd hebt dat je snapt wat ik bedoel. Het zijn punten waarvan ik denk dat je er vast over nagedacht hebt, dus waarschijnlijk gewoon een kwestie van net iets anders/uitgebreider toelichten, of net iets beter lezen van mijn kant 😉

– je schrijft dat praktijkbegeleider meestal vooral op didactische zaken (orde houden etc) let en feedback geeft. Dat zij vakinhoudelijke drama-kennis missen/ daar niet naar kijken. Hoe zorg je / verwacht je dat dit bij de interventie dan wel lukt? Met name bij studenten die moeite hebben bij reflecteren / zelf niet naar de juiste dingen kijken tijdens het fotogesprek. Biedt de gespreksstructuur die je beschrijft daar voldoende mogelijkheid toe? En hoe zit het met de bereidheid van de praktijkbegeleiders om hier meer aandacht aan te besteden?

– hoe verhoudt de interventie zich tot huidige manieren van reflectie/toetsing binnen de opleiding? Reflecteert student nu niet op deze competenties? En is dat specifiek voor drama/kunst? (Je noemt ergens wel iets over rekenen dus dat lijkt op een breder issue te wijzen maar of dat echt zo is wordt me uit je tekst niet helemaal duidelijk.)
– “Het onderzoek richt zich op het verloop en verbeteren het praktijkleren aansluitend bij het kunstvak drama. Studenten van de digitale-deeltijdsvariant geven bijvoorbeeld aan lastig tot het geven van dramalessen te komen. Ze weten vanuit eigen ervaringen niet altijd waar te beginnen (Van den Brink, 2020, 30:05). Ook studenten van andere opleidingsvarianten ervaren zichzelf niet altijd competent voor het geven van dramaonderwijs.”
Dat lijkt vóór de lessen te zitten. Jouw interventie zit ná de lessen. Sluit dat op elkaar aan? Hoe helpt bewustwording achteraf bij het komen tot het makkelijker geven van dramalessen uberhaupt? (Ja, steeds oefenen en verbeteren, zo is die op zich wel te verdedigen). Wat je bij ‘omschrijving probleem’ benoemt zit dan weer meer op de niet-toereikende begeleiding van de praktijkbegeleiders. Daarnaast ook op de dalende kwaliteit van beroepsproducten volgens de vakdocenten, die niet terug te zien is in cijfers. Maar dat gaat weer over een beroepsproduct – sluit dat product aan bij de dramalessen die de studenten op hun stage geven? Wat is de samenhang tussen deze verschillende onderdelen mbt jouw interventie? Als dit volgens jou meerdere losse problemen naast elkaar zijn, kun je wellicht nog wat helderder beschrijven dat dat zo is, en dat jij je op één van die problemen richt, namelijk bewustwording.
En wat betreft je vragen: sommige stukken riepen vragen bij me op die later dan beantwoord werden. Afhankelijk van de vorm van het eindproduct kan het dus slim zijn om soms even vooruit te wijzen (‘dit wordt in hoofdstuk X besproken’) om feedback daarop te voorkomen. Ik vind je onderbouwing in z’n geheel wel helder, het is me duidelijk waarom je voor deze methodes kiest en waarom je denkt dat ze iets kunnen opleveren.
Zet ‘m op weer he, ajeto!
Gr Suzanne
Reflectie: Ik reageer per vraag. 1: Dit heeft Suzanne inderdaad niet kunnen lezen, en dit zal een plek hebben binnen de interventie. Het praktische deel moet ik een duidelijkere plek gaan geven in het geschrevene. 2. Dit punt kan ik een conclusie duidelijker naar voren brengen. 3. Dit is hetgeen wat Tobias Frensen de transformatieve praktijk. Dit wil ik in de theorie van beuwstwording duidelijker krijgen. Daarnaast noemt ze de samenhang tussen de onderdelen. Het is voor mij zaak beter dit geheel af te bakenen. 

4 januari 2022

Vandaag verder gegaan met verzamelen en verbinden van bronnen rondom de dramacompetenties. Dit met als doel om deze week de tekst waar eerder feedback op is gegeven te herzien en de codering waarmee de begeleidingsgesprekken zullen worden gecodeerd vanuit intersubjectiviteit en de literatuur kan worden vastgesteld, zodat ik volgende week een diepgaandere codering op enkele gesprekken kan toepassen waarna ik met de focusgroep op 17 januari bijeen kan komen om input te vragen op de interventie en hun bewustwordingsproces. Deze input kan ik dan naast die van de praktijkbegeleiders leggen en zo besluiten wat van de interventie te herzien.

De nieuwe input voor de informatie over pedagogisch, vakinhoudelijk en vakdidactisch handelen ten behoeve van de codering is hier (Competenties drama . aanvullingen 4 januari 2022) te vinden en zal worden verwerkt in de tekst.

 


3 januari 2022

Allereerst een gelukkig nieuwjaar aan de lezer.

Vandaag heb ik hard gewerkt om het eerder geschreven stuk over beeldgesprekken te herzien en aan te vullen. Dat heb ik nu hier geplaatst en wil ik later in een groter document toevoegen en er feedback op vragen. Daarnaast heb ik door de feedback van Etje Heijdanus-de Boer besloten dat ik nieuwe input nodig had voor het stuk over de dramacompetenties om het complexe geheel te vatten. Ik heb vandaag een start gemaakt om deze bronnen uit te pluizen met dit (Competenties drama . aanvullingen 3 januari 2022) als resultaat. Laat in de avond had ik nog energie over en ben ik verder gaan lezen over bewustwording in ’the reflective practioner’ van Shön.