Bron: Polanyi & Sen – The Tacit Dimension

AUTEUR: Polanyi & Sen

TITEL: The tacit dimension

TYPE BRON: Boek (filosofisch)

APA: Polanyi, M., & Sen, A. (2009). The Tacit Dimension. University of Chigaco press.

CONTEXT: Bewustwording, impliciete kennis

‘We can know more than we can tell.’ (Polanyi & Sen, 2009, p. 4) à CITAAT

 

We kennen het gezicht van iemand, maar we kunnen iet vertellen hoe het komt dat we dat gezicht aan die persoon koppelen. Dat is impliciete kennis (Polanyi & Sen, 2009). à Metafoor uitleg.

Polanyi & Sen 2009) maakt onderscheidt tussen weten wat we doen en weten hoe we het doen. Deze twee vormen van weten kunnen niet zonder elkaar. Wanneer Polanyi spreekt van kennis, dan bedoelt hij beide. Binnen de kennis zijn er altijd twee aspecten met, namelijk dat wat de stimulus van kennis veroorzaakt en dat wat erop reageert.

Polanyi & Sen (2009) geeft aan dat we sommige zaken die ons lichaam of denken doet onvoldoende kunnen specificeren. We kunnen ons bewustzijn van de elementen waarop we reageren, maar het proces tussen die twee kan niet altijd worden benoemd à MOGELIJKE KRITIEK

Impliciete kennis kent een aantal aspecten. Er is het functionele aspect waarbij men vertrouwd op functionele toepassingen van het lichaam of het denken, zoals het herkennen van gezichten. Het phenomenale aspect waarbij we kennis hebben van de actor en de reactie, zoals het zien van een slag en direct wegspringen. Het semantische aspect waarbij we ons bewust worden van de betekenis van het handelen van andere lichaamsdelen, zoals het hanteren van eetstokjes. Tot slot is er het ontologisch aspect waarbij het gaat om de betekenis van het zijn in de situatie, zoals het aanwezig zijn bij een vergadering. Dit zijn allen aspecten van impliciete kennis die eventueel, wanneer mogelijk, geëxpliciteerd kunnen worden. Vanuit deze interne processen nemen we deel aan de omgeving (Polanyi & Sen, 2009). à ASPECTEN VOOR MET DE FOCUSGROEP

‘we became aware of our operation of it only in the silencing of a noise’.  (Polanyi & Sen, 2009, p. 14) à CITAAT __> we werden ons alleen bewust van onze werking ervan in het tot zwijgen brengen van een geluid

 

‘Our body is the ultimate instrument of all our external knowledge, wheter intelectual of practical. In all our waking momen we are relying on our awareness of contact of our body with things outside for attending to these things.’ (Polanyi & Sen, 2009, 15-16) à CITAAT

 

‘its true knowledge lies in our ability to use it.’ (Polanyi & Sen, 2009, p. 17) à  KRITIEK EN CITAAT, MOGELIJKE INGANG BIJ TWEEDE FOCUSGROEP

Door ons met het te leren te identificeren maken we hetgeen dat we in de praktijk toepassen ons eigen (Polanyi & Sen, 2009).

 

Door het handelen te doorleven en er niet alleen naar te kijken wordt het eigen gemaakt (Polanyi & Sen, 2009). à KRITIEK

Door een actie van een afstand te bekijken komt nooit de originele betekenis en relatie naar voren, maar de actie kan er wel door verbeteren (Polanyi & Sen, 2009). à STERKE ONDERBOUWING, TEGEN DE PERFORMATIEVE TOEVOEGING

 

De vaardigheden van een autocoureur kunnen niet worden vervangen door scholing in de theorie van de auto. Net zoals dat de regels over hoe te dichten niet hetzelfde vertellen als het gedicht zelf, zonder dat er kennis is van de regels van het dichten (Polanyi & Sen, 2009). à MOGELIJKE VERGELIJKING

 

Kennis over het wat en hoe komt tot uiting door kennis voorafgaand aan de activiteit, kennis in de activiteit die wederom voortkomt uit eerdere ervaringen (Polanyi & Sen, 2009). à ONDERBOUWING VAN HET GEHEEL NU NOG ZONDER PERFOMATIE VERVOLG.

 

‘We can have a tacit foreknowledge of yet undiscoverd things.’ (Polanyi & Sen, 2009, p. 23).  à CITAAT NIEUWSGIERIGHEID

 

‘The discoverer is filled with a compelling sense of responsibility fort he pursuit of a hidden truth, which demands his services for revealing it.’ (Polanyi & Sen, 2009, p. 25) à CITAAT NIEUWSGIERIGHEID

 

Het lichaam is betrokken bij de hoe objecten worden gezien, het lichaam participeert daarin in wat we weten van de we wereld om ons heen (Polanyi & Sen, 2009).

 

Wanneer een lerende zich bewegingen eigen probeert te maken door in de situaties te handelen en de meester van lerende tegelijkertijd sturing biedt aan de lerende vanaf de zijlijn krijgt de lerende gevoel bij hetgeen hij wil leren en leert allicht genoeg om de meester van de toon te stoten (Polanyi & Sen, 2009).

 

We leren niet begrijpen zonder navraag te doen. Navraag kun je doen op datgene dat zich toont in een situatie (Polanyi & Sen, 2009). à KOPELLING

Impliciete kennis door andere anderen worden begrepen wanneer er begrip is voor het feit dat het handelen en de stimulus die het handelen veroorzaakt samenvallen (Polanyi & Sen, 2009).

De kennis die wordt overgedragen van generatie op generatie is overwegend impliciet. Om deze kennis te leren dient de lerende kennis die in eerste instantie betekenisloos lijkt te onderzoeken en zo de betekenis te ervaren. De autoriteit van de meester dient hierbij te worden aanvaard (Polanyi & Sen, 2009). à SLUIT AAN BIJ PRAKTIJKLEREN, IN BOTSING MET RANCIÈRE, MAAR OOK IN OVEREENSTEMMING WANNEER DE AUTORITEIT VAN HET DERDE DING WORDT AANVAARD

 

Het populaire uitgangspunt in de wetenschap is dat daar sprak is van een collectie van te observeren feiten en dat zo de kennis kan worden verworven. Om kennis van experts te verwerven is dit niet onomstotelijk waar. Hiervoor dient namelijk ook hun vaardigheid met instrumenten en binnen situaties voldoende eigen worden gemaakt (Polanyi & Sen, 2009).

‘Thus the scientific interest – or scientific value – of a contribution is formed by three factors: its exactitude, its systematic importance, and the intrinsic interest of its subject matter.’ (Polanyi & Sen, 2009, p. 66) à CITAAT ( Het wetenschappelijke belang – of de wetenschappelijke waarde – van een bijdrage wordt dus gevormd door drie factoren: de nauwkeurigheid, het systematische belang en het intrinsieke belang van het onderwerp.)

 

‘Research is pursued bij thousands of the planet, each of whom really knows only a tiny part of science.’ (Polanyi & Sen, 2009, p. 70) à CITAAT ONDERZOEK

 

We produceren kennis vanuit hoe het ons zich toont, dat betekent dat de kennis die wordt verworven afhankelijk is van tot wie het zich toont (Polanyi & Sen, 2009). à DE PERSOONLIJKE CONTEXT VAN DE STUDENT (OF ANDER) SPEELT DUS EEN ROL

 

Er is geen sprake van vaststaande universele kennis, maar slechts de intentie tot universele kennis. Deze kan waar zijn of niet waar zijn en worden geaccepteerd of niet worden geaccepteerd. Om valide te mogen zijn moet de kennis worden geaccepteerd (Polanyi & Sen, 2009). à OVER VALIDE MAKEN, OVER ONDERZOEK DOEN, OVER KENNIS EN GENERALISEERBAARHEID

 

De druk die wordt uitgeoefend binnen literaire en artistieke kringen om anderen toegang te verlenen tot de publieke erkenning is opzienbarend. De professionele mening van degene in het veld kun instemming tot die erkenning (Polanyi & Sen, 2009). à INTERESSANT

 

Het dient te worden erkent dat situaties impliciete kennis in zich kunnen dragen die kan worden gevalideert (Polanyi & Sen, 2009). à BASIS