Bron: Latz – Photovoice Research in Education and Beyond

NAAM BRON: Photovoice Research in Education and Beyond

TYPE BRON: Boek

AUTEUR: Latz, A

APA:

Latz, A. O. (2017). Photovoice Research in Education and Beyond. Taylor & Francis.

CONTEXT: Beeldcoaching, foto, methode, interventie, intervisie

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

De foto’s zelf zijn niet de data, maar deze zijn een middel om storytelling te ontlokken om vervolgens te interpreteren door de onderzoeker. De uitleg, of het narratief, van de foto’s zijn van belang. Zo doet zowel de foto als het verhaal erachter ertoe. Hieruit ontstaat de term photovoice (Latz, 2017, pp. 2-3).

Photovoice is een vorm van participatief actie-onderzoek waarbij het er omgeving wordt gecreëerd waarin deelnemers vrijwillig kunnen deelnemen en eigen keuzes maken. Vanuit hier ontstaat eigen commitment aan hun eigen onderzoek. Het ontstaan van nieuwe kennis is hiermee een mogelijke uitkomst (Latz, 2017, pp. 3). à Belangrijk

Photovoice stelt gemarginaliseerden in de samenleving centraal doordat de foto’s het blikveld van hen laten zien (Latz, 2017, pp. 4).

Photovoice is niet aan een discipline gebonden en bestaat uit acht stappen. Dit zijn de volgende stappen: identificatie, uitnodiging, educatie, documentatie, narratief, ideevorming, presentatie en conformeren.

Onder identificatie wordt verstaan dat de onderzoeker de plaats, de betrokken personen en het doel van de studie formuleert.

Hierna worden de deelnemers uitgenodigd en de deelname wordt bevestigd. Wat de deelname inhoud wordt besproken. De educatiefase richt zich erop de deelnemers mee te nemen in wat er van het verwacht wordt. Hierin bespreekt de onderzoeker wat er van de foto’s en het vervolgstappen wordt verwacht. Ook wordt er besproken hoe de foto’s gebruikt worden.

Hierna volgt de fase van de documentatie. Hierin reageren de deelnemers op vragen of aansporingen door middel van de foto’s en eventuele andere afspraken die er gemaakt zijn binnen de educatiefase.

Nadat de foto’s verzameld zijn ontstaat de fase van het narratief. Hierin wordt individueel of in focusgroepen de inhoud achter de foto’s besproken. Dit narratief geeft betekenis aan de foto en brengt context aan.

De hierop volgende fase van ideevorming kan met of zonder de deelnemers plaatsvinden. De onderzoekers genereren uit het narratief, eventueel met de deelnemers, overeenkomstige thema’s vanuit een kwalitatieve analyse. De thema’s worden vervolgens uitgediept.

De volgende fase is die van de presentatie. Meestal vindt dit plaats in de vorm van een tentoonstelling. De term tentoonstelling kan echter in de volledige breedte worden geïnterpreteerd.

Tot slot volgt het conformeren. Hierin worden de verwachtingen vooraf afgezet tegen de vertelde boodschap van de deelnemers. Er wordt gezocht door de onderzoekers in deze fase naar een manier waarop de deelnemers het handelen binnen, en de energie in, het project kunnen borgen voor de toekomst. De photovoice methodiek is flexibel toepasbaar en kan worden gecombineerd met andere methodieken binnen een variatie van contexten. (Latz, 2017, pp. 4-6, 60-61). à Belangrijk

Foto’s spelen een rol in verhalen die je vertelt. Foto’s helpen ons de wereld begrijpen, bieden een identiteit en bevragen ons. (Latz, 2017, pp. 7-8)

Foto’s als medium helpen het geheugen en vormen een kritische blik voor het geheugen (Latz, 2017, pp. 9).

De manier waarop de foto gemaakt is, digitaal of analoog, en hoe deze wordt afgedrukt en getoond is net zo belangrijk als het onderwerp waarvan de foto gemaakt is (Latz, 2017, pp. 11).

Foto’s kunnen zowel kunstobjecten als objecten voor onderzoek zijn. Bij een foto als onderzoeksmiddel dien je rekening te houden met de mogelijkheid dat de foto is bijgesneden, of andersoortig gemanipuleerd. Daarnaast is de foto altijd door de ogen van de maker gemaakt en kent daarmee een vorm van subjectiviteit. Hou dus rekening met de wijze waarop je de deelnemers vraagt foto’s te maken en probeer dit gelijk te trekken tussen de deelnemers (Latz, 2017, pp. 17).

Wanneer de foto’s in de narratieve fase komen en ze worden bijvoorbeeld gemaakt met een camera met een rolletje, dan is de foto’s op dat moment een verassing. Aan de andere kant kunnen deelnemers met hun eigen camera meer foto’s maken en een bewuste foto uitkiezen voor de narratieve fase (Latz, 2017, pp. 17).

Photovoice draait in essentie niet om de foto , maar om de context die de foto biedt en de conctext rondom de foto. Vanuit de foto ontstaan vragen passend bij de discipline (Latz, 2017, pp. 18).

Tijdens de narratieve fase kan er gereageerd worden op de foto’s en tijdens de presentatiefase kan dit worden gebruikt om in een groter gesprek met de bezoekers op te reageren (Latz, 2017, pp. 18).

Photovoice vraagt deelnemers achter camera’s plaats te nemen om zo betekenis te geven en bij te dragen aan een onderzoek (Latz, 2017, pp. 20).

Psychologen onderkennen het belang van het visuele om individuen zich te laten verhouden tot de wereld om het heen en een identiteit te vormen, evenals om op deze wijze onderdeel uit te maken van de cultuur waartoe ze behoren. Door te reageren op de beelden krijgen de individuen inzicht in hun persoonlijkheid, motivatie en attitudes die voorheen buiten hun bewustzijn lagen (Latz, 2017, pp 20). à BELANGRIJK

Historisch gezien wordt een foto gemaakt door een observant, maar photovoice maakt van de observant een deelnemer (Latz, 2017, pp 21). à BELANGRIJK

Photovoice, dat een vorm van participatief actieonderzoek is, kent vele variaties van in het klaslokaal en participerend tot activistisch. Het is een systematische benadering die onderzoekend de ruimte biet aan de deelnemers om oplossingen voor dagelijkse problemen te vinden. Enkele voordelen van de methode zijn gedeeld eigenaarschap, de ruimte voor begrip rondom sociale problemen en het oproepen van de neiging tot actie binnen een gemeenschap (Latz, 2017, pp. 27-28). à BELANGRIJK

 

Een participatief onderzoek gaat niet alleen om het produceren en gebruiken van kennis, maar gebeurt binnen de context van de deelnemer en erkend de verschillende niveaus van de deelnemers. Tegelijkertijd borgt het het leren van alle deelnemers (Latz, 2017, pp. 28).

Er zijn ook aandachtspunten binnen het participatieve onderzoek. Zo kan passief of apatisch gedrag van deelnemers het onderzoek negatief beïnvloeden. Eisen van de onderzoekers of eisen van buitenaf evenals tijd kunnen van invloed zijn (Latz, 2017, pp. 28). à BELANGRIJK

 

Belangrijke vragen om te stellen bij participatief onderzoek zijn:

  • Wie maakt de beslissingen in het project? Waarom?
  • Met wie wordt er gesproken? Waarom?
  • Tot op welke hoogte delen doen de deelnemers mee en hebben ze invloed? Waarom?
  • Zijn de verzoeken aan de deelnemers praktisch? Waarom wel of niet?
  • Is er een mogelijke consensus als uitkomst en is dit wenselijk? Waarom wel of niet?
  • Wat is de plek van het onderzoek in het grotere geheel?
  • Is het onderzoek duurzaam? Waarom wel of niet?

(Latz, 2017, pp. 30) à VRAGEN BEANTWOORDEN IN RELATIE TOT HET GEHEEL

 

Het op kunst, de beelden, gebaseerde onderzoek biedt deelnemers de ruimte om beelden te creëren en gevoelens aan de realiteit te verbinden (Latz, 2017, pp. 32). à BELANGRIJK

 

LEES PAGINA 33 wanneer je een kleine n hebt à GEBRUIKEN BIJ COMMENTAAR OP KLEINE n

De verzamelde data bij photovoice zijn zowel voor de participanten als voor de onderzoekers, die dezelfde kunnen zijn, esthetisch en artistiek (Latz, 2017, pp. 33).

Photovoice is beïnvloedt door Paulo Freire die beelden gebruikte om kritisch bewustzijn te ontwikkelen bij de deelnemers. Zo zijn foto’s een katalysator voor een dialoog. De beelden representeren de realiteit en context van de deelnemers. Bij photovoice worden de beelden echter door de deelnemers zelf gemaakt. Hierdoor kunnen de deelnemers zich beter identificeren met issues binnen de context,  kunnen ze kritisch kijken naar factoren binnen de context om vervolgens richting oplossingen te bewegen die sociale verhoudingen veranderen (Latz, 2017, pp. 39) à !!!

 

Freire herkent in drie niveaus van bewustzijn die invloed hebben op hoe individuen hun realiteit zien en hoe deze interpretaties hun handelen beïnvloeden. Deze drie niveaus zijn magisch, naïef en kritisch.  Magisch wil zeggen dat de individuen zichzelf zien als onlosmakelijk inferieur en ondertussen stilzwijgend en onwetend de bestaande status qua in stand houden. Deelnemers op het naïeve niveau zien de sociale structuren als corrupt, maar leefbaar. Ze erkennen de ongelijkheid, maar doen geen poging het te begrijpen of analyseren. Liever geven ze anderen de schuld voor de ongelijkheid. Binnen het kritische niveau realiseren de individuen zich dat ze de sociale situatie met hun actie kunnen veranderen of in stand houden (Latz, 2017, pp. 39-40) à Belangrijk. BEWUSTZIJN

 

Photovoice als methode wil bijdragen aan drie doelen: (a) De deelnemers aanmoedigen elementen te documenteren; (b) het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn bij de deelnemers door en kritische dialoog en; (c) richting beleidsmakers duidelijk maken vanuit de deelnemers wat er nodig is voor verandering (Latz, 2017, pp. 43).

Photovoice decentraliseert de rol van de onderzoeker en erkent de authenticiteit van verschillende vertrekpunten van de deelnemers (Latz, 2017, pp. 43). à BELANGRIJK

Het kritische bewustzijn dat photovoice ontwikkelt bij de deelnemers vanuit reflectie op de beelden heeft invloed op verandering binnen kennis, attitude en gedrag. (Latz, 2017, pp. 44-46) à BELANGRIJK

ZIE PAGINA 48 voor een SCHEMA

Het is van belang met de deelnemers binnen de photovoice methode een relatie op te bouwen, zodat deze tot handelen komen en het project ondersteunen (Latz, 2017, pp. 58). à RELATIE TDT

Het is van belang dat de deelnemers het proces van de photovoice methodiek begrijpen. Het goed informeren van de deelnemers hieromtrent is van belang. Daarnaast dienen de deelnemers foto’s uit te kiezen die voor hen relevant zijn (Latz, 2017, pp. 68-70).

De aanmoedigingen om deel te nemen aan de photovoice methodiek of om erop te reflecteren dienen open te zijn. Hou hierbij rekening in het stellen van de vragen.  Er zijn verschillende wijze om dit proces te begeleiden, zo is er (a) een compleet open vraagstelling; (b) een vraagstelling met meer gerichte focus, (c) een gescripte serie vraagstellingen en; (d) een door de deelnemers bepaald script. Het uiteindelijke gesprek over de foto’s geeft betekenis en biedt ruimte voor interpretatie. Het is niet aan de onderzoeker te interpreteren, maar dit is aan de deelnemer. De verbale uitwisseling bij het interpreteren vraagt daarmee meer dan taal alleen. De foto’s kunnen de deelnemers terugbrengen naar een andere plek en tijd en gevoelens, geur en details oproepen (Latz, 2017, pp. 70-75) à In relatie met Ranciere en VTS en Bewustzijn (zelf interpreteren).

Deelnemers hebben altijd het recht een foto uit het onderzoek te verwijderen (Latz, 2017, pp. 76). à Ethische toevoeging

De foto’s worden vanuit een bepaald gezichtspunt gemaakt. Daarom is het niet alleen relevant wat er op de foto’s te zien is, maar ook wat er niet te zien is (Latz, 2017, pp. 80-83). à BELANGRIJK IN RELATIE MET VTS

Een wijze om het gesprek over de foto’s te begeleiden is door gebruik te maken van SHOWeD. Dit staat voor: ‘Wat do you See here? Wat is really Happening here? How does this relate to Our lives? Why does this situaties, concern of strength exist? What can we Do about it?’. Een andere wijze om dit gesprek te begeleiden is PHOTO. Dit staat voor: ‘Describe your Picture. What is Happening in the picture? Why did you take a picture of this? What does This tell about our live? How can this picture provide Opportunisties for us to imrove live?’. Dit interview is een vorm van storytelling en actief luisteren (Latz, 2017, pp. 84). à RELATIE MET VRAGEN VTS EN BEELDCOACHING

 

Eventueel ook vragen op pp. 85

In plaats van te vertellen over de foto’s wordt er soms ook over de foto’s geschreven (Latz, 2017, pp. 86).