Methode


Tekstuele beschrijving

METHODE-pdfversie-1-06-01-2022

Klik hier om bovenstaande bestand te downloaden: METHODE – overzicht – versie  – 06-01-2022


Onderzoeksvraag

Zoals omschreven in de laatste versie van de methode:

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag:

Hoe draagt binnen het praktijkleren een gesprek naar aanleiding van een foto van een lesmoment uit een door de aankomende leerkracht gegeven dramales bij aan de bewustwording van competenties die nodig zijn voor het aanbieden van dramaonderwijs binnen het primair onderwijs?

Deelvragen:

Theoretisch

  1. Welke competenties op het gebied van dramaonderwijs dient een student de pabo Inholland Den Haag van jaar 1 te beheersen?
  2. Welke activiteiten voert de student van pabo Inholland jaar 1 uit studiejaar 2021-2022 uit op de praktijkschool met betrekking tot dramaonderwijs?
  3. Welke aanpakken en technieken om te reflecteren op lessen aan de hand van beelden of herinneringen zijn er; en hoe past het werken met foto’s en aansluitende begeleidingsgesprekken hierin?
  4. Welke mogelijke factoren kunnen een rol spelen binnen de begeleiding van de praktijkbegeleider binnen het praktijkleren?
  5. Welke inzichten zijn over het bewustwordingsproces binnen het leren?

Praktisch

  1. Hoe verloopt een begeleidingsgesprek?
  2. Welke invloed heeft de praktijkbegeleider in het begeleidingsgesprek in de ontwikkeling van de student met betrekking tot het bewustwordingsproces van de student als het gaat over het aanbieden van dramaonderwijs?
  3. Op welke aspecten zijn de studenten zich door een gesprek naar aanleiding van de foto van een lesmoment bewust geworden van hun competenties in relatie tot dramaonderwijs?

Versie-4.-Hoofd-en-deelvragen 3 maart 2022

Versie 3. Hoofd- en deelvragen 2-11-2021

Versie 2. Hoofd- en deelvragen 30 9 2021

Versie 1. Hoofd- en deelvragen 7 9 2021


Type onderzoek & Opbouw

 


Validiteit & betrouwbaarheid

Codering transcripten interviews aan de hand van de foto van het lesmoment

Het coderen van de transcripten gebeurt op basis van theorie en praktijkkennis over pedagogiek, algemene didactiek en vakspecifieke didactiek in relatie tot drama. De codering ontstaat verder eventueel, in lijn met Scheepers & Tobi (2021), tijdens het analyseproces. Over deze codering wordt overleg gepleegd met experts (onderzoekers en opleidingsdocenten drama) om te zorgen voor onderzoekstriangulatie (Scheepers & Tobi, 2021).

Data-analyse

De gedane data-analyse zal worden bekritiseerd en eventueel gevalideerd door een opleidingsdocent drama. Daarnaast is de gezamenlijke data-analyse van de focusgroep ook een vorm van validatie (memberchek).

Kwaliteit

Het onderzoek focust zich op 8 studenten uit jaar 1. Daarmee wordt een kwalitatieve uitspraak gedaan over deze 8 studenten en hun bewustwordingsproces binnen dit actieonderzoek en hun context. Er kan daarmee geen causaal verband naar andere vergelijkbare situaties worden gedaan. Er kan hoogstens worden benoemd, in lijn met Kallenberg et al. (2019), welke (overdraagbare) kennis ook in andere vergelijkbare situaties voor studenten, praktijkbegeleiders en opleidingsdocenten van waarde kan zijn ten behoeve van het dramaonderwijs.

Tijd en haalbaarheid

Omwille van de tijd die het kost om de gesprekken te transcriberen, coderen en visualiseren wordt er voor maximaal acht studenten in de focusgroep gekozen. Alle 8 de studenten uit de focusgroep voeren twee gesprekken met de praktijkbegeleider naar aanleiding van een gegeven dramales. Andere studenten binnen de onderzoeksgroep kunnen wel deelnemen, maar worden niet meegenomen in de focusgroep. De enquête binnen deelnemers van de onderzoeksgroep is slechts een klein deel van de data die wordt verzameld.

Ethische kwesties

Bewustwordingsproces

De focusgroep is zich bewust van het feit dat ze deelnemen aan een onderzoek dat gaan over de bewustwording van eigen kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot dramaonderwijs. Dit kan allicht invloed hebben op het onderzoek. Het kan hierom interessant zijn om te overwegen om de focusgroep niet de eigen data te laten valideren wanneer ze de visualisaties bekijken, maar juist die van een ander. Om zo onafhankelijker te kijken.

Ook is het moment waarop ze eigen gevisualiseerde data nog onderdeel van de bewustwording. Daarmee is de analyse voor de focusgroep geen sluitstuk. Hierom zal de onderzoeker uiteindelijk verschillende data uit de interviews, de literatuurstudie en andere data met elkaar verbinden om er conclusies aan te verbinden.

Beoordeling

De studenten kunnen het verzamelde materiaal tijdens het onderzoek eventueel gebruiken voor hun bewijsdossier voor kunstzinnige oriëntatie. Hierom dient de onderzoeker de studenten niet te beoordelen, zodat er een onafhankelijke input van de focusgroep aan het onderzoek kan worden geleverd. Dit wordt vooraf aan de focusgroep kenbaar gemaakt. Een andere opleidingsdocent van pabo Inholland Den Haag, die verder niet bij het onderzoek zal worden betrokken, zal het werk van de studenten uit de focusgroep beoordelen.

Samenstelling focusgroep

Ondanks dat een willekeurige samenstelling het meest onafhankelijke resultaat zal geven is er ook een zekere zekerheid voor het onderzoeksproces nodig en dient deelname niet geheel vrijblijvend te zijn. Hierom zal deelname vrijwillig zijn en worden gezocht vanuit betrokkenheid. De studenten en praktijkbegeleiders moeten mee kunnen en willen doen aan het onderzoek.