Bron: Marzano – Wat werkt op school

NAAM BRON: De leraar in beeld

TYPE BRON: Boek (evidence based)

AUTEUR: Robert J. Marzano

APA:

Marzano, R. J. (2014). Wat werkt op school (6de editie). Bazalt.

CONTEXT: kwaliteit, competenties, algemene didactiek, pedagogiek, evidence based beeldcoaching, vragen en codering

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

Marzano, R. J. (2014). Wat werkt op school (6de editie). Bazalt.

Op leraarniveau maakt Marzano (2014) onderscheid tussen drie aspecten, te weten: de didactische aanpak, het pedagogisch handelen inclusief klassenmanagement en de sturing en het herontwerp van het programma. Onder de didactische aanpak verstaan Marzano het gebruik van onderwijstechnieken en strategieën. Als Marzano spreekt over het pedagogisch handelen en klassenmanagement dan refereert hij aan de manier waarop het leraargedrag de leerlingen positief probeert te beïnvloeden. Hij maakt daarin onderscheid tussen vier terreinen: routines en regels in de klas, omgaan met ongewenst gedrag, de relatie leraar-leerling en de mentale instelling van de leraar. Tot slot omschrijft Marzano de sturing en het herontwerpen van onderwijs als de noodzaak van de leraren om het tempo en het niveau van de lesinhoud aan te passen op het werkelijke niveau van de leerlingen. Hierbij hanteert de leraar zowel technieken uit de didactische aanpak als algemene leerprincipes. à TEN BEHOEVE VAN ONDERSCHEID EN CODERING

 

In Wat werkt op school, research in actie geeft Marzano (2014) enkele didactische aanpakstrategieën die bewezen effectief zijn. Hierin noemt hij strategieën die zijn geïdentificeerd door John Hattie, deze zijn: individualisering, simulatie en rollenspellen, computerondersteunend onderwijs, klassikaal lesgeven, aangeven welke leerstof belangrijk is, leren om de stof te beheersen, huiswerk en audiovisuele middelen. Daarnaast benoemd Marzano vanuit meerdere onderzoeken verschillende categorieën binnen didactische aanpakstrategieën die aantoonbaar schoolprestaties beïnvloeden. Dit zijn: identificeren van overeenkomsten en verschillen, samenvatten en notities maken, inspanningen bevestigen en erkenning geven, huiswerk en oefening, non-verbale representatie, coöperatief leren, doelen stellen en feedback geven, vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen en voorkennis activeren.

 

Op pagina 79 van Marzano (2014) staat een schema waartoe gekomen kan worden en dan kan worden aangevuld vanuit drama.

Hoofdcategorie Bron Deelcategorie Subcategorie
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Identificeren van overeenkomsten en verschillen Geven van opdrachten (in de groep en als huiswerk) met als kenmerk vergelijken en classificeren
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Identificeren van overeenkomsten en verschillen Geven van opdrachten (in de groep en als huiswerk) met als kenmerk metaforen en analogieën
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Samenvatten en notities maken Leerlingen vragen een mondelinge samenvatting te maken.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Samenvatten en notities maken Leerlingen vragen een schriftelijke samenvatting te maken.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Samenvatten en notities maken Leerlingen vragen aantekeningen te maken.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Samenvatten en notities maken Leerlingen vragen hun aantekeningen na te kijken, fouten te verbeteren en informatie toe te voegen.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Inspanningen bevestigen en erkenning geven Erkennen en waarderen van vooruitgang ten aanzien van leerdoelen tijdens het werken een leereenheid
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Inspanningen bevestigen en erkenning geven Erkennen en belonen van het prestatiebelang
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Inspanningen bevestigen en erkenning geven Erkennen en waarderen van vooruitgang ten aanzien van leerdoelen na beëindiging van een leereenheid
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Huiswerk en oefening Specifieke feedback geven op al het opgegeven huiswerk
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Huiswerk en oefening Opgeven van huiswerk om leerlingen te laten oefenen met vaardigheden en procedures die in de les zijn behandeld
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Non-verbale representatie Leerlingen vragen zich een beeld te vormen van de leerstof
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Non-verbale representatie Leerlingen vragen een tekening of pictogram van de leerstof te maken
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Non-verbale representatie Leerlingen vragen een grafische weergave van de leerstof te maken
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Non-verbale representatie Leerlingen vragen de leerstof uit te beelden
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Non-verbale representatie Leerlingen vragen een ruimtelijk model van de leerstof te maken
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Non-verbale representatie Leerlingen vragen correcties aan te brengen in hun psychische beeld, tekening, pictogram, grafische weergave en ruimtelijke modellen
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Coöperatief leren Leerlingen indelen in groepjes om coöperatief te werken (wanneer zinvol)
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Coöperatief leren Leerlingen indelen in groepjes op hun niveau indien dit meerwaarde voor het leren biedt
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Doelen stellen en feedback geven Opstellen van speficieke leerdoelen bij het begin van een leereenheid
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Doelen stellen en feedback geven Leerlingen vragen hun eigen leerdoelen op te stellen bij het begin van een leereenheid
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Doelen stellen en feedback geven Geven van feedback op leerdoelen tijdens het werken aan de leereenheid
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Doelen stellen en feedback geven Leerlingen vragen hun vooruitgang ten aanzien van leerdoelen bij te houden
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Doelen stellen en feedback geven Geven van een resumerende feedback na beëindiging van een leerinhoud
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Doelen stellen en feedback geven Leerlingen vragen zichzelf te beoordelen na beëindiging van een leerinhoud
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen Leerlingen betrekken in prjecten betreffende het opstellen en toetsen van hypothesen door middel van: probleemoplossende opdrachten
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen Leerlingen betrekken in prjecten betreffende het opstellen en toetsen van hypothesen door middel van: besluitvormingsopdrachten
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen Leerlingen betrekken in projecten betreffende het opstellen en toetsen van hypothesen door middel van: onderzoeksopdrachten
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen Leerlingen betrekken in projecten betreffende het opstellen en toetsen van hypothesen door middel van: experimentele enquête opdrachten
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen Leerlingen betrekken in projecten betreffende het opstellen en toetsen van hypothesen door middel van: Systeemanalyseopdrachten
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen Leerlingen betrekken in projecten betreffende het opstellen en toetsen van hypothesen door middel van: inventitviteitsopdrachten
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken Voordat de nieuwe lesstof wordt aangeboden: vragen stellen om leerlingen in herinnering te brengen wat ze al weten over de stof.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken Voordat de nieuwe lesstof wordt aangeboden: leerlingen directe links geven met wat ze al eerder hebben bestudeerd
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 79) Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken Voordat de nieuwe lesstof wordt aangeboden: Leerlingen manieren bieden om de leerstof te organiseren of erover na te denken/grafische organisatie methoden

 

Binnen het ontwerpen van de les geeft Marzano (2014) ook enkele andere algemene didactische principes aan op pagina 81.

 

Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Anticiperende ondersteuning De leerlingen wordt een mentale ondersteuning geboden, waardoor ze zich kunnen concentreren op wat moet worden geleerd. Eigen kennis wordt zo eigen gemaakt
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Doel en reden (vanuit de leerkracht) Leraren onderwijzen beter wanneer je weten welk doel ze hebben.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Inputfase (vanuit de leerkracht) Leerlingen wordt informatie geboden over kennis, het proces over vaardigheden die ze moeten leren.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Beeldvorming (vanuit de leerkracht) Laat de leerlingen zien wat er wordt bedoeld. Laat enkele voorbeelden zien van het proces of mogelijk resultaat.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Controle of alle begrepen is (vanuit de leerkracht) De leraar gaat na of de leerlingen begrijpen wat er van het wordt verwacht.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Oefenen onder begeleiding Leerlingen oefenen hun kennis en vaardigheden onder direct toezicht van een leraar.
Algemene didactiek Marzano (2014, p. 81) Zelfstandig oefenen De leraar zet de leerlingen zelfstandig aan het werk, omdat de leerlingen hieraan toe zijn.

 

 

‘De zeer deskundige leraar heeft meer didactische aanpakstrategieën tot zijn beschikking dan de ineffectieve leraar.’ (Marzano, 2014, p. 82) à CITAAT

 

Pedagogisch handelen en klassenmanagement beschrijft Marzano (2014) binnen elementen: (1) opstellen en toezien op de naleving van routines en regels, (2) uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag, (3) zorgen voor een effectieve relatie tussen de leraar en leerlingen en (4) zorgen voor de juiste mentale houding voor pedagogisch handelen en klassenmanagement.

  • Marzano (2014) PAGINA 83

 

Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Opstellen en toezien op de naleving van routines en regels Regels en naleving ten aanzien van algemene verwachtingen van gedrag
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Opstellen en toezien op de naleving van routines en regels Regels en naleving bij het begin en einde van de les
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Opstellen en toezien op de naleving van routines en regels Regels en naleving bij overgangen en onderbrekingen
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Opstellen en toezien op de naleving van routines en regels Regels en naleving bij het gebruik van materialen en benodigdheden
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Opstellen en toezien op de naleving van routines en regels Regels en naleving bij groepswerk
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Opstellen en toezien op de naleving van routines en regels Regels en naleving bij zelfstandig werken en leraar geleide activiteiten
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag Het geven van beloningen
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag Het geven van straffen
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag Het geven van geen consequentie
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag Het geven van zowel beloningen als straffen
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerlingen Een relatie vanuit een dominantie leerkracht
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerlingen Een relatie vanuit een onderdanige leerkracht
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerlingen Een relatie van gelijkheid
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerlingen Een ondefinieerbare relatie
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Zorgen voor de juiste mentale houding voor pedagogisch handelen en klassenmanagement Alertheid (observeren van wat er speelt)
Pedagogisch handelen & klassenmanagement Marzano (2014, p. 83-89) Zorgen voor de juiste mentale houding voor pedagogisch handelen en klassenmanagement Emotionele objectiviteit (reageren zonder (of met (effectiever blijkt zonder)) emotionele beïnvloeding op een zakelijke wijze)